Programs Offered:

 • Bachelor of Secondary Education Major in English
 • Bachelor of Secondary Education Major in Math
 • Bachelor of Secondary Education Major in Social Studies
 • Bachelor of Science in Hospitality Management
 • Bachelor of Science in Office Administration

A. QUALIFICATIONS FOR ADMISSION:

 1. At least a High School graduate who completed a Bridging Program/K-12 with a general grade average or rating of not less than 85% from the previous school attended.
  (Nakatapos man lang ng Highschool (K-12/Bridging Program) na may General Weighted Average o Pangkalahatang Marka na hindi bababa sa 85.00% mula sa huling paaralan na pinasukan.)
 2. Be of Good Moral Character.
  (May katangian ng mabuting asal)
 3. Be of good health certified by a competent physician.
  (Nasa mabuti ang kalusugan na sertipikado ng isang may kakayahang manggagamot.)
 4. Have no pending criminal or civil charges or must not have been convicted for violation of any law.
  (Walang nakabinbin na kasong kriminal o sibil o hindi nahatulan ng kahit anong paglabag sa batas).

B. REQUIREMENTS

The applicants shall submit the following requirements:

 1. Report Card with GWA or its Equivalent (Form 138) Photocopy
 2. Good Moral Certificate (Photocopy)
 3. PSA Birth Certificate (Photocopy)
 4. Proof of Residency/Voter’s I.D. (Photocopy/Optional)
 5. Medical Certificate (Photocopy) Optional (Upon request)
 6. Two (2) I.D. Pictures (2”x2”)
 7. For Transferees, Transcript of Records (With equivalent GWA in percentage) and Transfer Credentials.

C. PROCEDURES

For purposes of admission, all candidates must:
(Para sa mga layunin ng pagtanggap, ang lahat ng mga kandidato ay kinakailangang:)

 1. Fill-out e-application form and attach the required scanned documents using the link below:
  (Sagutan ang form at ilagay ang kinakailangang dokumento gamit ang link sa ibaba:) 
  PCCM ADMISSIONS for A.Y. 2022-2023 – Application Form (google.com)
 2. The ranking system will be applied based on the General Weighted Average (GWA) of the applicants.
  (Ang Sistema ng pagrarango ay ilalapat base sa kung ano ang General Weighted Average (GWA) ng mga aplikante.)
 3. Based on the result the top five hundred (500) applicants will be qualified for enrollment.
  (Base sa resulta ang limang daan (500) na magiging pinakamataas ang magiging kwalipikado sa pagpapatala.)
 4. See the list of qualifiers which will be posted at the official online page portals of PCCM.
  (Tingnan ang listahan ng mga kwalipikado na ipapaskil sa opisyal na online page portal ng PCCM.)
 5. For admitted students, follow the registrar’s online enrollment procedures.
  (Para sa mga natanggap na mag-aaral, sundin ang online na pamamaraan ng Registrar.)

Note: Entrance examination and Interview is waived, and full consideration are given to applicants in terms of the requirements, an applicant must only submit official report card with GWA, and other requirements are to follow if not yet available for this academic year because of the COVID-19 Pandemic. The new normal scheme will be implemented.
(Ang pagsusulit at panayam sa pagpasok ay inurong at ang lubos na pagkunsidera ay ibinibigay sa mga aplikante patungkol sa mga kinakailangan, ang apliklante ay dapat magpasa lamang ng opisyal na ulat ng grado na may GWA at ang iba pang kinakailangan ay isusunod na lamang kung hindi pa ito makukuha ngayong taong pangakademiko dahil sa pandemya ng COVID-19. Ang new normal na pamamaraan ay ipatutupad.)


For PCCM admissions inquiries, interested applicants may message the following:
(Para sa mga katanungan sa PCCM Admissions, ang mga interesadong aplikante ay maaring mag bigay ng mensahe sa mga sumusunod:)

DR. REDERICK M. CARDENAS

Facebook account

MR. GIAN ANDREI N. GUARDIANO

Facebook account

09924721597

[email protected]